Vážení čtenáři,

uvědomujeme si, že především v dnešní záplavě dezinformací na internetu je důležité přinášet pravdivé, úplné a nezkreslené informace. K obsahu proto přistupujeme s mimořádnou zodpovědností.

Netolerujeme diskriminaci, potlačování základních práv a svobod ani propagaci extrémistických názorů. Stavíme na demokratických hodnotách, principech tržní společnosti založené na volné konkurenci subjektů, dodržujeme platné právní předpisy České republiky a dbáme na práva k autorským dílům. Nesloužíme zájmům firem, politiků nebo lobbistů.

Našim redaktorům, editorům, fotografům, kameramanům, moderátorům a dalším, bez ohledu na druh právního vztahu k vydavateli, poskytujeme plnou svobodu k práci v rámci schválené koncepce. O základním zaměření obsahu rozhoduje vedení společnosti společně s šéfredaktorem.

Zásady redakční práce společnosti 3Buddy production s.r.o., která provozuje web yookee.cz:

I. Práce s informacemi

  1. Vážíme si našich čtenářů a diváků. Přinášíme proto co nejpřesnější a nejúplnější informace. Naši redaktoři i další tvůrci dbají na to, aby obsah nezkreslili například nevhodným titulkem, nevhodně zvolenou fotografií nebo nevhodným záběrem.
  2. Fotografové a kameramani by se měli vyvarovat manipulace s fotografiemi a záběry, pokud se nejedná o koláž. Žádné osoby nesmí být vyretušovány z původní fotografie nebo záběru, pokud se nejedná o nutnou ochranu osoby, například dítěte.
  3. Ve svých materiálech autoři rozlišují faktické údaje, osobní názory, hodnocení a spekulace.
  4. Přímé citace nesmí být upravovány. Pokud úpravu vyžadují, nesmí být upravovány tak, aby byl změněn jejich význam.
  5. U veškerého obsahu musí být uveden zdroj informací, případně musí být z něj patrné, odkud informace pocházejí. Stejně tak je nutné uvedení zdroje u fotografií či videí. Při přebírání informací z jiných médií je nutné zveřejnit jejich původ, používání fiktivních zdrojů je zakázáno.
  6. Každá uveřejněná informace, která se ukáže jako nepřesná a mohla by někoho poškodit, musí být neprodleně opravena. U osob, kterých se týká zveřejňovaná negativní informace, vždy redakce usiluje o jejich vyjádření, pokud je to možné a účelné. Případná vyjádření dotčených osob jsou zveřejněná společně s negativní informací.
  7. Redaktoři i ostatní tvůrci obsahu si všechny rozhovory, ze kterých používají informace pro svou práci, zaznamenávají.
  8. Každý člen redakce je povinen upozornit šéfredaktora na obsah, jehož zveřejnění může znamenat riziko soudního či obdobného sporu.
  9. Všechny osobní údaje shromážděné, zpracované a použité pro účely redakce jsou předmětem redakčního tajemství.
  10. Redaktoři ani další tvůrci obsahu si nesmějí nechat platit za zveřejnění obsahu třetí stranou.
  11. Redaktoři ani další tvůrci obsahu nesmějí používat urážky, hanlivé výrazy ani sprostá slova.
  12. 3Buddy production neposkytuje dopředu redakční materiály k autorizaci, pokud není předem domluveno jinak.

II. Ochrana soukromí

  1. U osob, o kterých informujeme, respektujeme soukromí. U zpravodajské práce obecně platí, že veřejně známé osoby požívají menší ochranu soukromí než ostatní občané, a to kvůli jejich odpovědnosti za jednání vůči společnosti a práva společnosti na pravdivé informace o těchto osobách, zejména pokud souvisejí s jejich veřejnou funkcí.
  2. Redakce dodržuje zásadu presumpce neviny. Jména obviněných a obžalovaných uvádí pouze v případě, pokud je to ve veřejném zájmu. Redaktoři ani jiní tvůrci obsahu neidentifikují příbuzné obětí bez jejich výslovného souhlasu.
  3. Pokud to není nezbytně nutné pro kontext zveřejňované informace, redaktoři ani ostatní autoři nezveřejňují náboženské vyznání, rasu nebo sexuální orientaci.
  4. Není dovoleno fotografovat jakékoli osoby v jejich soukromém prostoru bez jejich souhlasu.

III. Konflikt zájmů

  1. Pokud redaktorovi či jinému tvůrci obsahu hrozí při výkonu práce jakýkoli konflikt zájmů, je povinen to sdělit šéfredaktorovi a takové aktivitě se vyhnout.
  2. Politická či jiná angažovanost člena redakce nesmí být v rozporu s novinářskou nezávislostí.
  3. Redaktoři ani další tvůrci obsahu nesmějí přijímat dary od lidí a firem. Výjimkou jsou symbolické dárky a běžné pohoštění.
  4. Členové redakce mohou v souvislosti s přípravou materiálů cestovat za peníze státu, vládních i nevládních institucí či neziskových uskupení a výjimečně i na náklady třetích osob, pokud má cesta zpravodajskou hodnotu a je dopředu schválená šéfredaktorem nebo jiným zástupcem vydavatele.

IV. Komerční články

  1. Redaktoři ani jiní tvůrci obsahu se nepodílejí na zařizování inzerce. Nikdy nesmějí slibovat obsah výměnou za inzerci.
  2. Inzerce je zřetelně odlišena od redakčního obsahu.

Tento kodex je účinný od 1. ledna 2020 a je závazný pro všechny redaktory a další autory, kteří se podílejí na tvorbě obsahu online deníku yookee.cz. Porušení kodexu může být důvodem pro ukončení spolupráce.