Na černém uhlí závislé a těžbou poškozené oblasti Ostravska a Karvinska se mají během nejbližších let dramaticky změnit. Do regionu má totiž putovat 18,9 miliardy korun z Evropské unie v rámci takzvaného Fondu spravedlivé transformace. Moravskoslezský kraj (MSK) proto vybral třináct strategických projektů, na které by peníze měly jít. Vzniknout by tak mohla například unikátní botanická zahrada určena pro výzkum a vzdělávání EDEN nebo nové sídlo Moravskoslezské vědecké knihovny, která má být centrem digitalizace, vědy a inovací. Moravskoslezský kraj to oznámil v tiskové zprávě.

Evropská unie významně finančně podpoří regiony, které jsou nejvíce závislé na uhlí. V Česku si tak na peníze sáhne Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj. Mezi ně bude rozděleno celkem 41 miliard korun.

„Odchod od uhlí má pro nás řadu negativních dopadů, a to nejen ekonomických, ale také sociálních a enviromentálních. Proto pomoc z Evropy vítáme a intenzivně se připravujeme na čerpání prostředků, které jsou pro náš kraj určené. Vláda nám k tomuto účelu vyčlenila 18,9 miliardy korun. Považujeme to za rozumný kompromis vzhledem k ostatním těžbou postiženým krajům a už teď děláme maximum pro to, abychom s evropskými penězi naložili smysluplně a zodpovědně,“ vysvětluje hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO).

Odborníci už minulý měsíc vybrali několik projektů, které by se z evropských peněz mohly financovat. „Z přihlášených 65 bylo za strategické označeno 13 projektů. Při posuzování projektů byl nejdůležitější jejich transformační potenciál a jejich připravenost a realizovatelnost. Na strategické projekty padne zhruba polovina financí určených pro náš kraj, tedy necelých deset miliard korun. Ostatní projekty se pak budou moci hlásit do takzvaných tematických výzev,“ popsal hejtman s tím, že mezi schválenými strategickými projekty jsou čtyři krajské.

„Z Fondu spravedlivé transformace chce Moravskoslezský kraj financovat výstavbu Černé kostky – Centra digitalizace, vědy a inovací. Dále Technologickou a podnikatelskou akademii a digitální, inovační a mediální laboratoř, pak Centrum veřejných energetiků a také projekt spolku MS Pakt nazvaný Trautom – kompetence pro 21. století,“ vyjmenoval Vondrák.

Další projekty, které byly vyhodnoceny jako strategické, předložily Slezská univerzita, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Dolní oblast Vítkovice, Ostravská univerzita, ministerstvo kultury jako zřizovatel nového MuSea+, Moravskoslezské Investice a Development (MSID) s projekty v pohornické krajině a dva soukromé subjekty.

Přehled strategických projektů:

 • Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací

Svým zaměřením naplňuje vizi přechodu kraje „od coal mining k data mining“. Nové sídlo Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě nabídne služby moderní vzdělávací instituce, která bude vyvíjet a aplikovat inovace v oblasti knihovnictví a smart technologií. Bude centrem digitální transformace kultury regionu a garantem uchovávání průmyslového dědictví kraje v digitální podobě. Nové trendy a technologie budou odborné i laické veřejnosti představovány prostřednictvím kreativních vzdělávacích programů. Do aktivit bude výrazně zapojeno také environmentální vzdělávání, a to díky vzniku střediska klimatické osvěty a laboratoře obnovitelných zdrojů energie. Díky Černé kostce budou vytvořena nová pracovní místa a vzniknou akreditované kurzy pro nové typy kvalifikací související s digitalizací kultury.

 • Education District 

Naplňuje vizi kraje jako chytrého a zeleného regionu, který je atraktivní pro všechny cílové skupiny. Projekt je předpokladem pro úspěšnou transformaci kraje, protože díky novému systému celoživotního a neformálního vzdělávání a demonstraci nových řešení umožňuje cílovým skupinám, seznámení se s procesy transformace kraje, novými technologiemi a globálními megatrendy. Rozvíjí společně s partnery vzdělávací programy pro všechny oblasti transformace kraje a Green Dealu. Education District umožní vytvořit zcela novou kvalitu nabídky a obsahu vzdělávacích aktivit, využije lokalit brownfieldů v DOV a na Landek Parku a naváže na kulturní, industriální a přírodní dědictví kraje.

 • Life & Environment Research Center​ Ostrava (LERCO)

Jde o nově budovaný vědeckovýzkumný hub, který umožní transformaci kraje z „uhelného” na „zdravější a chytřejší” region. Špičkově vybavená facilita a osm excelentních výzkumných týmů projektu umožní realizaci aktivit v širokém a unikátním mezioborovém zaměření v biomedicínských, přírodovědných a behaviorálních oborech, od základního přes aplikovaný výzkum, napříč VaV (výzkum a vývoj) institucemi (Ostravská univerzita, Fakultní nemocnice Ostrava, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava) a dalšími spolupracujícími VaV i komerčními subjekty z praxe v Česku/zahraničí. Cílem projektu je komplexní podpora rozvoje inovačního VaV potenciálu kraje v netechnických oborech s dopadem na: zdraví obyvatelstva, rozvoj spolupráce VaV s komerční sférou (spin-off firmy), podporu zaměstnanosti v kraji, zvýšení atraktivnosti regionu ve VaV, vzdělávání a municipality poskytnutím inovačních nástrojů.

 • REFRESH

Projekt nabízí nadregionální řešení technologických a společenských výzev v prioritních oblastech obnovitelné energie, environmentálních aplikací, digitalizace v duchu Průmyslu 4.0, dopravy, IT a materiálového výzkumu s výrazným dopadem na hospodářskou, energetickou a ekologickou transformaci. Realizace přispěje k energetické udržitelnosti MSK užitím nízkouhlíkových technologií, revitalizaci „postuhelné“ krajiny, vytvoření pracovních míst, zvýšení konkurenceschopnosti firem digitalizací průmyslové výroby a zavedením chytrých technologií. Klíčovým nástrojem řešení je koncept živých laboratoří, s důrazem na intenzivní propojení VaV s průmyslovým sektorem a transfer výsledků do praxe s podporou MSIC. Díky zapojení špičkových vědců včetně ERC laureátů, významných akademických i průmyslových partnerů, se MSK stane evropským centrem zelené energetiky, IT a materiálových technologií.

 • Technologická a podnikatelská akademie a digitální, inovační a mediální laboratoř (TPA a DIMLab)

Pro transformaci Moravskoslezského kraje je nezbytné podpořit zvýšení kvality středního a vysokého školství, zajistit, aby dobře reagovalo na vývoj technických a technologických trendů, popularizovat VaV a prohloubit spolupráci vzdělávacího a firemního sektoru. Cílem projektu je vytvořit ekosystém a zázemí pro rozvoj takových aktivit a využít synergie jednotlivých částí projektu zaměřených na střední (TPA) a vysoké (DIMLab) školství. Tento projekt je inspirován příkladem úspěšné evropské praxe z Baskicka – Inovačním centrem pro odborné vzdělávání, přípravu a celoživotní vzdělávání TKNIKA.

 • CirkArena – Circular Economy R&D Centre

Cílem projektu je vytvořit novou nezbytnou vědeckou infrastrukturu, výzkumně-vývojové centrum pro cirkulární ekonomiku a kompetenční centrum, v němž budou soustředěny vědecké, výzkumné a vývojové kapacity včetně systému národních referenčních laboratoří pro strategickou výzkumnou agendu centra (Třinec, Ostrava). Centrum kompetence bude mostem mezi technologickou a znalostní základnou EU, ČR a MSK, bude platformou pro excelentní vědecké a inovační týmy v MSK a ČR, pomůže akcelerovat aktivity VaV, inovací a vzdělávání v oblasti cirkulární ekonomiky. Projekt je unikátní i tím, že pro vytvoření zázemí bude recyklována budova charakteru brownfield coby příklad možnosti oběhového hospodářství ve stavebnictví.

 • PODOLUPARK Karviná

Projekt je postaven na principech Smart City, udržitelného stavitelství a moderního řešení odpadového hospodářství, kde je odpad zdrojem. Hlavním inovativním prvkem projektu je technologie plazmového zplyňování uplatňující se v odpadovém hospodářství a výrobě vodíku. Cílem projektu je zajištění energetické soběstačnosti a bezpečnosti, dekarbonizace průmyslu a dopravy, zvyšování zaměstnanosti a tvorba pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou v regionu Karvinska. PODOLUPARK Karviná zároveň rozvíjí spolupráci ve výzkumu a vývoji, transferu technologií a znalostí a posiluje tak vznik a rozvoj firem. Moderní průmyslový park vznikne na nevyužitém brownfieldu dolu 9. květen v Horní Suché na Karvinsku, tudíž přispěje k revitalizaci lokality, posílení přírodních prvků a přispěje k adaptaci na změnu klimatu. Posílí environmentální standardy podniků a celkově přispěje k zatraktivnění regionu a přilákání nových obyvatel.

 • EDEN Karviná – výzkumný a vzdělávací park

Cílem projektu je podpora obnovy průmyslově poškozené krajiny na území určené pro udržitelné pěstování rostlin, obnovu původních druhů flóry a fauny a návazného využití rekultivované krajiny pro výzkumné, vzdělávací a volnočasové aktivity. Pro tyto účely bude vybudována unikátní vzdělávací a výzkumná infrastruktura, jejíž jádro tvoří univerzitní „ekokampus“ Slezské univerzity spojený s vybudováním velkokapacitních skleníků určených nejen pro výzkumné účely, ale také jako prostor pro environmentální výchovu zaměřenou na vzájemnost lidí a rostlin. Vznikne tak „živá laboratoř“, ve které se bude za účasti nejen odborníků, ale také návštěvníků, zkoumána a vytvářena změna z průmyslově poškozené krajiny na území s udržitelným přírodním, výzkumným, vzdělávacím, kulturním a turistickým využitím.

EDEN Karviná je inspirován obdobným projektem v anglickém Cornwallu, kde jde o jednu z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí. Skleníky mají vzniknou nedaleko bývalého dolu Barbora nebo vedle golfového hřiště Lipiny. „Plánuje se tam simulovat, jak vypadalo Karvinsko v minulosti, to znamená rybníky a zemědělská krajina. Vědci tam budou zkoumat, co příroda dělá s krajinou, jak to urychlit, co naopak nepoužívat a podobně. Mezi tím budou chodit lidé a dívat se, jak tam stromy, kytky a zvířátka rostou. Ta symbióza v Anglii funguje velmi dobře i komerčně, takže předpokládám, že by se to mohlo povést i tady,“ prozradil hejtmanův náměstek Jakub Unucka (ODS).

 • CEPIS – „Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií“ (Centre for Entrepreneurship, Professional and International Studies)

Slezská univerzita v Opavě a Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné má ambici vytvořit unikátní prostor a prostředí pro podporu vzdělávání, inovací a podnikání. Vybudováním centra CEPIS dojde k vytvoření zázemí pro podporu inovací a výuku atraktivních studijních programů ve vazbě na potřeby, rozvoj a transformaci MSK. Propojení s úspěšnou platformou Bussines Gate dojde k prohloubení integrace do ekosystému podpory   podnikání a inovací v Karviné i v celém MSK. Mezi hlavní přínosy pro region patří podpora podnikavosti a inovací, propojení studia a praxe, zvyšování kvalifikace pracovníků, vytvoření prostoru pro sdílení a inspiraci, lákání a udržení talentů, zvýšení počtu studentů, připravenosti na trh práce, vytvoření pracovních míst, kultivace veřejného prostoru a trend zelených budov.

 • POHO Park

Cílem projektu je revitalizace areálu bývalého dolu Gabriela na nové centrum Pohornické krajiny, tzv. kampus. Ten nabídne potřebné zázemí pro návštěvníky nejen samotného kampusu (široká a odborná veřejnost), ale také pro návštěvníky přilehlého „šikmého“ kostela sv. Petra z Alkantary. Zároveň bude sloužit jako atraktor pro získávání zájmu nových investorů. Veškerá výstavba v areálu nového kampusu bude v energeticky aktivním standardu, se zápornou uhlíkovou stopou (provoz i výstavba). Dokončené realizace by měly sloužit jako vzorové projekty a zvýšit tak zájem a informovanost o udržitelnosti a podnikání.

 • Trautom – kompetence pro 21. století

Kompetence pro 21. století jsou zaměřeny na zvýšení kvalifikace, rekvalifikaci a usnadnění přechodu zaměstnanců či zájemců o zaměstnání z ohrožených profesí na nové kvalitnější uplatnění v rámci či mimo stávající odvětví. Do konce roku 2026 bude podpořeno 5 tisíc osob. Potřebné kompetence profesí změnami dotčených odvětví budou definovány a průběžně aktualizovány ve spolupráci s regionálními zaměstnavateli. Projekt vytváří komplexní, udržitelný systém služeb zaměřených na rozvoj lidských zdrojů, ve prospěch zaměstnavatelů i zaměstnanců na základě znalostí specifických potřeb regionu.

 • Centrum veřejných energetiků

Centrum veřejných energetiků bude v rámci celého Moravskoslezského kraje poskytovat poradenství v oblasti energetiky a čisté mobility pro města, obce, malé a střední podniky s cílem transformace energetiky v souladu se závazky a strategickými dokumenty EU a ČR. Centrum veřejných energetiků přispěje k transformaci aktivní komunikací s cílovými skupinami z MSK v oblasti energetického managementu, projednáváním předložených návrhů klientů o optimálních energetických opatření pro objekty s kombinací různých technologií, poradenstvím v oblasti využívání finančních nástrojů, sledováním trendů, inovací a jejich implementací do praxe, osvětou ke zvyšování povědomí o nutnosti transformace energetiky s ohledem na udržitelný rozvoj a ochranu ŽP a klimatu. Bez systematické pomoci odborníků v území není možné nastartovat změnu směrem k čistější, inovativnější a odolnější energetice.

 • MUSEum+  

Národní experimentální platforma pro sdílení, digitalizaci a využití sbírek a rozvoj kulturních a kreativních průmyslů. Projekt vznikl z potřeby přispět k restartu strukturálně postiženého regionu a napravit absenci národní muzejní infrastruktury v Ostravě. Cílem je vybudování inovativního státního muzea nového typu vyvíjejícího metody práce s využitím moderních technologií a postupů, které se stane inspirací pro transformaci a rozvoj regionu s důrazem na oblast kulturních a kreativních průmyslů (KKP) a vzdělávací platformou prezentující aktuální témata orientovaná na problémy člověka a globální megatrendy, zejména interakci humanity a technologií. Projekt podporuje KKP jako nový typ zaměstnanosti v éře znalostní ekonomiky. Je klíčový díky vstupu ministerstva kultury do Ostravy.

 

Výše zmíněné projekty byly doporučeny k financování z Operačního programu Spravedlivá transformace. Ještě však podléhají schvalovacímu procesu u ministerstva životního prostředí, konečné rozhodnutí pak vydá Evropská komise.

Kromě těchto prioritních 13 strategických projektů bylo rozhodováno ještě o dalších deseti, které byly v rámci hodnocení označeny za strategické, ale jejím nositelům bylo doporučeno ucházet se o prostředky v rámci tematických výzev. Prioritní strategické projekty schválené Regionální stálou konferencí a potvrzené Evropskou komisí budou evropské peníze čerpat prostřednictvím ministerstva životního prostředí od začátku roku 2022.

„Kromě 18,9 miliardy z Fondu pro Spravedlivou transformaci plánujeme čerpat evropské prostředky také z Modernizačního fondu, ze kterého máme ambici na asi 15 miliard korun. Další peníze tak chceme pro náš region získat z tradičních operačních programů. Celkově bychom si tak v tomto programovém období mohli z EU sáhnout na 100 miliard korun, které výrazně pomohou zlepšit úroveň života, ekonomiku i životní prostředí v našem kraji,“ uzavřel hejtman Ivo Vondrák.